Veřejný závazek sociální služby Tísňová péče ŽIVOTa 90

1. Typ služby

Tísňová péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením je komplexní sociální služba, která nabízí nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci osobám, které jsou v důsledku snížení soběstačnosti vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo schopností - zhoršení zdravotního stavu, zranění, přepadení, ohrožování druhou osobou, nezvládání běžných úkonů v oblasti sebe-péče a zdraví, v náročných životních situacích.

 Základní činnosti:

 • Poskytování nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
 • Poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace.
 • V případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

2. Poslání sociální služby odborné sociální poradenství

Stěžejním posláním Tísňové péče ŽIVOTa 90, dále jen TP, je snížení sociálních a zdravotních rizik u seniorů a osob se zdravotním postižením, a tím předcházení sociální izolaci. Tísňová péče zajišťuje uživatelům pocit bezpečí a jistoty ve svém vlastním prostředí pomocí jednoduché technické

podpory a zajišťuje nebo zprostředkovává pomoc v krizových situacích, jako je zhoršení zdravotního stavu, pád, napadení a pocity osamělosti. Chceme podpořit maximální možnou délku života seniorů a osob se zdravotním postižením v prostředí, které si sami zvolili, a které považují za domov a tím oddálit nebo zabránit nutnosti využívání pobytového zařízení.

3. Cílová skupina

 • Senioři,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • věková kategorie klientů: mladší senioři (65–80 let), starší senioři (nad 80 let), dospělí (18 - 64 let).

4. Forma poskytování služby

Služba je poskytována nepřetržitě – 24/7 pro celou Českou republiku. Tísňová péče je služba terénní.

Nejčastější způsob kontaktu s uživateli je telefonický. Při vstupu do služby a při přešetřeních a hodnoceních individuálních plánu uživatelů dochází k pravidelným osobním setkáním s pracovníky TP dle metodických pokynů.

5. Cíl služby

Základním cílem služby je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů a osob se zdravotním postižením a umožnit jim žít v jejich domácím prostředí a tím předcházet sociální izolaci.

6. Cíle pro rok 2020

 • poskytování služby více uživatelům, tj. nárůst počtu uživatelů;
 • regionální rozvoj v lokalitách, kde již službu poskytujeme;
 • pracovat na zachování stabilního týmu a jeho rozšíření;
 • zahájit technologickou obnovu dispečinku a koncových zařízení;
 • zvýšení profesního růstu pracovníků Tísňové péče, dle individuálních vzdělávacích plánů;
 • synergické propojení marketingové spolupráce v rámci pilíře Asistence.

LENKA VÍZNEROVÁ

 • vedoucí Tísňové péče
 • Email: lenka.viznerova@zivot90.cz
 • Telefon: 222 333 570